اعلام مغایرت اطلاعات

فقط درخواست هایی از طریق تکمیل این فرم مورد بررسی قرار خواهند گرفت که صفحه شغلی آنها فاقد کد رهگیری باشد.

مشاغل و مجموعه هایی که صفحه ی اطلاعات شغلی آنان دارای کد رهگیری می باشد، الزاما باید از طریق منوی بالای سامانه «فرم های درخواست» تکمیل و ثبت گردد.

شناسه هر شغل در ذیل هر صفحه شغلی تحت عنوان «شناسه این شغل» مشخص است.(بالای زمان انقضا)
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
روز و ماه تولد خود را به درستی بر طبق تاریخ شمسی وارد نمایید.این اطلاعات هنگام اعتبارسنجی مشاغل شما مورد استفاده قرارخواهد گرفت.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است